Додаток 1

                                                                                 до Положення про порядок          

                                                                                 ініціювання та подання      

                                                                                 проєктів «Всеукраїнського

                                                                                                                   громадського бюджету»

                                                                                 Чернігівської області

                                                                                 (пункт 2 розділу ІV)

 

1. АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА ПОДАННЯ ПРОЄКТУ

Назва проєкту, що може реалізовуватися за рахунок коштів «Всеукраїнського громадського бюджету»  Чернігівської області

 

Ініціатор проєкту (хто подає проєкт: назва або ПІБ)

 

Заявник проєкту (хто надає лист-погодження проєкту, повна юридична назва)

 

Пріоритетна ціль реалізації проєкту (відповідно до номеру і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, та відповідної стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року, якому відповідає проєкт)

 

Мета та завдання проєкту

 

Короткий опис проєкту

 

 

Продовження додатка 1

Адреса за якою планується реалізація проєкту (назва

області, району, населеного

пункту, в якому реалізується проєкт)

 

Кількість населення, на яке поширюватиметься проєкт

 

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

 

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту (показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації проєкту)

 

Інноваційність, соціальна ефективність, загальнодоступність, бюджетна ефективність тощо проєкту (наприклад, інклюзивність, кількість потенційних користувачів проєкту, в тому числі безоплатно, інформація про те, яким чином забезпечується загальнодоступність проєкту, зокрема, опис та кількісні показники тощо)

 

Орієнтовний план заходів з реалізації проєкту (календарний план робіт та/чи послуг, які необхідно придбати для реалізації проєкту)

 

Інша інформація щодо проєкту (за потреби)

 

Період реалізації проєкту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік))

 

 

Продовження додатка 1

Очікуваний обсяг фінансування проєкту за рахунок коштів «Всеукраїнського громадського бюджету» Чернігівської області,         тис. грн

 

Обсяг співфінансування проєкту з місцевого бюджету, тис. грн.

 

Посилання на вебсторінку, або сторінку у соціальних мережах проєкту

 

ІНІЦІАТОР ПРОЄКТУ

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Телефон

 

Е-mail

 

ЗАЯВНИК ПРОЄКТУ (відповідальна особа, що надає лист-погодження проєкту)

Ім’я

 

По батькові

 

Посада

 

Телефон

 

Е-mail

 

 

________________                                           _________________                              _________________

(посада керівника)                                                      (підпис)                                        (ініціали, прізвище)

 

МП

 

                                         Додаток 2

                                                                                 до Положення про порядок          

                                                                                 ініціювання та подання      

                                                                                 проєктів «Всеукраїнського    

                                                                                 громадського бюджету»          

                                                                                 Чернігівської області

                                                                                 (підпункт 7 пункту 6 розділу ІV)

 

Кошторис* проєкту «Всеукраїнського громадського бюджету» Чернігівської області

«___________________»

(назва проєкту)

 

Назва

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн

І. Товари

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Всього за розділом І

 

ІІ. Роботи та послуги

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Всього за розділом ІІ

 

Всього за розділом І+ІІ:

 

Резерв 20 % (в рахунок послуг, п.1)

 

РАЗОМ

 

 

* До загального бюджету проєкту включаються всі види робіт, які необхідно здійснити для реалізації проєкту (передпроєктні дослідження, розробка проєктно-кошторисної документації, виконання робіт, закупівля матеріалів, обладнання, технічний нагляд, авторський нагляд та інше).
Кошторис завантажується ініціатором проєкту в електронну систему у вигляді окремого файлу, як додаток.

 

                                                                                 Додаток 3

                                                                                 до Положення про порядок          

                                                                                 ініціювання та подання      

                                                                                 проєктів «Всеукраїнського

                                                                                 громадського бюджету»

                                                                                 Чернігівської області

                                                                                 (пункт 4 розділу VII)

 

ВИСНОВОК ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЄКТУ (ЕКСПЕРТИЗА) ЗАКОНОДАВСТВУ, ПОЛОЖЕННЮ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

№___________ Назва _____________________________________________________

Відповідальний: ………………………………………………...................................………………………

(відповідальний структурний підрозділ за експертизу проєкту)

Дата призначення відповідальним за експертизу: ______________________

Дата публікації звіту: ___________________ 

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проєктів за змістом та можливістю реалізації

1. Запропонований проєкт відповідає Положенню:

а) так

б) ні (чому?)

…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….……………..

2. Запропонований проєкт відповідає чинному законодавству:

а) так

б) ні (чому?)

………………………………………………………....…………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………

3. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

а) так

б) ні (чому?)

……………………………………………………………....……………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...

Продовження додатка 3

4. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання:

а) позитивний

б) негативний (чому?)

……………………………………………………...…………………….………………...………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...

5. Проєкт передбачає виключно розробку проєктно-кошторисної документації:

а) так

б) ні

6. Проєкт має завершений характер (виконання заходів у майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету):

а) так

б) ні (обґрунтування неможливості реалізації заходів протягом встановленого періоду реалізації)

…………………....……………………………………………………….………...…………...…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………

7. Реалізація проєкту планується на землях або об'єктах приватної форми власності:

а) так

б) ні

8. Проєкт не буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:

а) так

………………………………………………………........……………….……………………..……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...

б) ні

9. Витрати за кошторисом, призначеним на реалізацію запропонованого проєкту:

а) без додаткових зауважень

б) із зауваженнями

 

 

 

 

Продовження додатка 3

10. Наявний лист-погодження:

а) так

б) ні

 

11. Оцінка параметрів ефективності проєкту:

11.1. Інноваційність: Так/Ні

11.2. Соціальність: Так/Ні

11.3. Загальнодоступність: Так/Ні

11.4.1. Бюджетна ефективність на етапі реалізації:  Так/Ні

11.4.2. Бюджетна ефективність на етапі функціонування після реалізації: Так/Ні

 

12. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших органів влади щодо можливості реалізації проєкту:

……………………………....…………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...

 

13. Висновок щодо відповідності проєкту законодавству, положенню та можливості його реалізації:

а) позитивний

б) негативний

Обґрунтування/зауваження:

……………………………....…………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...